Odśnieżanie dachów

W okresie zimowym nasza firma zajmuje się odśnieżaniem dachów. Odśnieżamy dachy domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, magazynów wielkopowierzchniowych, wiat i innych konstrukcji.

Działamy na terenie całego Śląska oraz Małopolski.

Nie czekaj aż dojdzie do uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu. Zamów odśnieżanie już teraz.

Intensywne opady śniegu i jego zaleganie na budynkach może powodować poważne zagrożenia dla budynku i jego użytkowników.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku zobowiązani są właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowalnych są zobowiązani do odśnieżania dachów.

Usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach powinno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.

Treść rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.:

Rozporządzanie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1
Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia.
Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych, jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

§ 2
Informacje o możliwości przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom będą przekazywane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.
Starostowie przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 gminom poprzez powiatowe centra zarządzania kryzysowego.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast przekazują informacje bezpośrednio do właścicieli, zarządców i administratorów obiektów określonych w § 3 ust. 1 i 2.
Właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 są zobowiązani do podjęcia działań określonych w § 1 ust. 1, 2 i 3 bezpośrednio po otrzymaniu informacji o możliwości przekroczenia grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom.

§3
Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego prowadzą wykazy budynków o powierzchniach zabudowy powyżej 2000m² lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m², które udostępniają wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na ich wniosek. Wykazy aktualizowane są raz w roku, przed sezonem zimowym.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może wykreślić obiekt z wykazu lub zamieścić w wykazie obiekt inny niż określony w ust. 1, jeśli uważa to za zasadne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, powiadamiając o tym administratora.

§ 4
Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu przekażą informacje o obiektach wymienionych w § 3 ust. 1 znajdujących się na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na jego wniosek.

§ 5
Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.

§ 6
Traci moc rozporządzenie porządkowe Nr 10/09 Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. Urz. Woj. śląskiego Nr 210, poz. 3906).

§ 7
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Zadzwoń teraz!